www.cf.mk

fizikalna2015

Физикалната терапија игра клучна улога во лекувањето на цистичната фиброза. Таа ги ослободува  белите дробови и горниот дел на дишните патишта од слузот.  Физикалната терапија, исто така, служи за одржување на градниот кош, кондицијата на мускулите и за подобрување на општите услови на животот на пациентот.  Белгијците се познати како експерти во доменот на физикалната терапија за цистична фиброза. Во целиот свет, се развиени методи и програми во оваа област со цел да се подобри здравјето на децата и на возрасните лица кои што страдаат од цистичната фиброза. Во текот на два дена обука за физикална терапија, кои што го придружуваат секоја година, Европскиот конгрес за цистична фиброза, фокусот беше ставен на скелетот и мускулите.  

   

Terapia fizikale luan rol kryesor në shërimin e fibrozës cistike ; ajo i liron mushkëritë e bardha dhe pjesën e sipërme të organeve të frymëmarrjes nga mukoza. Terapia fizika shërben gjithashtu për mirëmbajtjen e kraharorit, kondicionin e muskujve dhe përmirësimin e kushteve të përgjithshme të jetës së pacientit. Belgët janë të njohur si ekspertë të terapisë fizike për shërimin e fibrozës cistike. Në tërë botën, metoda dhe programe zhvillohen në këtë drejtim me qëllim që ta përmirësojnë gjendjen shëndetësore të fëmijëve dhe të rriturve që vuajnë nga fibroza cistike. Gjatë dy ditëve trajnim për terapi fizike të cilët e shoqërojnë, çdo vit, Kongresin europian fibrozës cistike, theks i veçantë është vërë tek skeleti dhe muskujt.

Почитувани,

Во интерес на пациентите формата за пријавувавње ќе биде отворена до крајот на 24 Октомври 2015 година. Бесплатни вакцини сe обезбедени за сите пријавени пациенти со ЦФ. . Со помош на здраствена книшка ќе можат бесплатно да ја примат во местото на живеење, веднаш штом почне вакцинирањето, втората половина на Октомври. 
Пациентите со ЦФ од Скопје ќе може да се вакцинираат бесплатно во здраствениот дом "Пролет".

Почитувани засегнати со ЦФ,
Во прилог е АНКЕТНИОТ ЛИСТ ЗА РЕДОВНОСТ НА ВЕНСКАТА И ИНХАЛАЦИОНА ТЕРАПИЈАТА за пациентите со ЦФ, изработен од страна на Здружението во насока да се соберат релевантни податоци за видот и количините на потребната венска и инхалациона терапија која нередовно се дистрибуира до Одделот за ЦФ или пак се дистрибуира недостаточно (во помали количини од потребните и количини недоволни за завршување на препишаната терапијата или пак количини недоволни за сите на кои им е потребна).
Собраните СТАТИСТИЧКИ податоци ќе се користат за да се утврди дали ваков проблем постои и ако постои, истиот да се надмине во преговори со надлежните институции.
Информација САМО за членовите на Здружението за ЦФ!

АНКЕТЕНИОТ ЛИСТ ЗА АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА е веќе испратен до членовите на Здружението за Цистична Фиброза. 

Во писмото има и плик и марка за враќање на пополнетиот образец до Здружението за ЦФ.
Во интерес на намалување на трошоците за поштарина Ве молиме пропратното писмо што ќе го добието заедно со Анкетниот лист, да го задржите за Вас и да не го враќате во пликот со одговорениот прашалник. 
Неговата намена е  да Ве информира за тоа колку е голема важноста од тоа Здружението да ги има бараните податоци. Исто така и да Ве информира каде и во каква форма
ќе бидат употребени добиените податоци од Вас.

Ви благодариме на интересот,
Здружение за Цистична Фиброза

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил