www.cf.mk

Лекови

Историјат и програма на Центар за цистична фиброза

Центарот/Одделот за цистична фиброза (ЦФ) при Клиниката за детски болести е формиран 1998 година, како продолжение на претходно постоечкиот Отсек за цистична фиброза, кој постоеше во рамките на функционалната единица Оддел за доенче и метаболизам, со кој раководеше Проф.д-р Александра Гордова-Муратовска. За да се подобри прогнозата и квалитетот на животот на пациентите со ЦФ во Република Македонија, од 1996/97 година на Клиниката за детски болести се започна со реализирање на Програма за подобрување на третманот и целокупната грижа за овие болни. Главните задачи на Програмата беа:

1. Развој на специјализиран Центар за ЦФ на Клиниката за детски болести, со мултидисциплинарен тим кој може да обезбеди сеопфатна грижа за пациентите.

2. Тренинг и едукација на доктор и на физиотерапевт во развиени ЦФ центри во Европа, со поддршка на интернационални фондации.

3. Примена на современи форми на третман на ЦФ, особено во однос на антибиотските режими за лекување и контрола на респираторните инфекции и нови физиотерапевтски методи на градниот кош (АЦБТ, Flutter, PEP System).

4. Воведување на соодветна нутритивна проценка и нутритивно водење на болните со ЦФ, со цел да се одржи адекватен нутритивен статус, што е од големо прогностичко значење за болеста.

5. Воспоставување на регуларни контроли и периодични проценки на пациентите за да се овозможи рана детекција на било какво влошување на состојбата на болните и рана соодветна интервенција за да се минимизираат компликациите.

6. Мотивација на родителите и пациентите да го прифатат и спроведуваат препорачаниот третман. Родителите секогаш се дел од тимот и без нивна мотивација и соработка не може да се постигне успех во лекувањето.

7. Подобрување на информираноста за болеста во општата популација, помеѓу лекарите и државните авторитети одговорни за здравствената заштита во земјата (Министерството за здравство и Фондот за здравство на Република Македонија), со цел да се добие општествена поддршка за подобрување на условите за лекување и достапноста на терапијата на болните со ЦФ.

8. Формирање и регистрирање на Здружение на родителите и пациентите со ЦФ како невладина организација, кое со својата активност ќе помогне во остварување на основната цел - подобрување на третманот и целокупната грижа за пациентите со ЦФ во Република Македонија. Македонското здружение за ЦФ активно да учествува во работата и програмите на Европското и светското здружение (CFW – Cystic Fibrosis Worldwide) за ЦФ.

Медицински тим во Центарот за ЦФ

Во Центарот за ЦФ постои тим од 9 члена, кој го сочинуваат:

  • Проф. д-р Стојка Фуштиќ, раководител на тимот – експерт за ЦФ
  • М-р Татјана Јаќовска, доктор специјалист со широки познавања за ЦФ
  • М-р Лидија Спиревска, доктор спец нутриционист
  • М-р Тања Зорчец, психолог
  • Биљана Пецевка, виша медицинска сестра со тренинг за белодробна физикална терапија (врши функција на сестра и физиотерапевт)
  • 4 медицински сестри

Со воведување на современата терапија на ЦФ согласно доктринарните ставови и редовни контроли на болните, се обезбедува квалитетно и долготрајно преживување на афектираните лица.

 

07 Октомври 2010 Објавено во Лекување Прочитано 9211 пати
Во оваа категорија: « Клиника

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил